Majlis Raja-raja: Penaung dan Lambang Kedaulatan Institusi Diraja Majlis Raja-raja: Penaung dan Lambang Kedaulatan Institusi Diraja

Dalam mendepani tahun-tahun mendatang yang penuh cabaran, Majlis Raja-Raja yang dianggotai oleh sembilan raja-raja Melayu (Kedah, Pahang, Kelantan, Perak, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Terengganu) dan Yang Di-Pertua-Yang Di-Pertua Negeri (Sarawak, Pulau Pinang, Sabah dan Melaka), fungsi dan tanggungjawabnya tetap dilaksanakan demi amanah yang diberikan sepertimana harapan rakyat Malaysia. Secara umum, fungsi Majlis Raja-raja antara lain, memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Persekutuan mengikut peruntukan-peruntukan Jadual Ketiga Perlembagaan Persekutuan; mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh Persekutuan; mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa perlantikan yang menurut Perlembagaan ini, memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja; melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal (1) Perkara 182; memberi ampun, reprief dan respit, atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman, di bawah Fasal (12) Perkara 42 dan boleh menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara (misalnya perubahan-perubahan tentang dasar imigresen) dan apa-apa jua perkara lain yang difikirkannya patut.

Mukasurat: 1  2  3  4