Seksyen Teknologi Maklumat Seksyen Teknologi Maklumat

 1. Unit Rangkaian, Keselamatan Dan Pembangunan Sistem
  1. Membangun, melaksana dan membuat kajian semula Pelan Strategik ICT (ISP) ANM.
  2. Menjalankan kajian keperluan sistem aplikasi baru dan menyediakan laporan serta justifikasi bagi pelaksanaan sistem aplikasi yang akan dibangunkan.
  3. Membangunkan sistem aplikasi yang merangkumi rekabentuk dan penyediaan spesifikasi, mengkaji keberkesanan  dan memantau penggunaannya
  4. Menyelenggara aplikasi COMPASS
  • Memantau pelaksanaan COMPASS di semua Cawangan Negeri, Bahagian Arkib Negarawan dan Ibupejabat.
  • Menerima dan menganalisa aduan dan cadangan terhadap COMPASS serta mempertingkatkan keberkesanannya
  • Melaksanakan pengemaskinian data-data COMPASS serta membuat penyelenggaraan ruang storan
  1. Menyediakan infrastruktur, memberi khidmat sokongan teknikal dan melaksanakan tugas perantaraan antara Arkib Negara dengan agensi pusat yang bertanggungjawab bagi sistem aplikasi kerajaan elektronik iaitu HRMIS, e-SPKB, e-Perolehan dan SPP II.
  2. Merancang, melaksana dan memantau  keseluruhan Sistem Rangkaian Arkib Negara Malaysia (Arkib*Net).
  3. Menyelenggara rangkaian Arkib*Net dengan pihak pembekal dan memantau keperluan peningkatan kapasiti rangkaian mengikut tahap penggunaan.
  4. Membangun dan mengawalselia Polisi ICT, Garis Panduan Penggunaan ICT dan Dasar Keselamatan ICT ANM berdasarkan polisi yang telah ditetapkan oleh ANM dan MAMPU.
  5. Mentadbir, mengurus dan memantau penggunaan peralatan, perkhidmatan ICT dan keselamatan ICT berdasarkan polisi dan dasar yang telah dibangunkan.
  6. Memastikan keselamatan Pusat Data Utama dan Pusat Pemulihan Bencana ANM dengan mengambilkira keselamatan fizikal dan keselamatan data yang disimpan dalam bentuk elektonik.
  7. Merancang, merekabentuk, membangun dan mengemaskini portal ANM.
  8. Melaksanakan tugas-tugas urusetia bagi Jawatankuasa berikut:
  • Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) ANM
  • Jawatankuasa Kerja Pengurusan Portal ANM
  • Jawatankuasa Teknikal COMPASS ANM
  1. Menyediakan infrastruktur, memberi khidmat sokongan teknikal dan     melaksanakan tugas perantaraan antara ANM dengan KPKM dalam pelaksanaan Sistem Parlimen & Jemaah Menteri, Sistem e-Aset dan lain-lain.

Mukasurat: 1  2