Terma Syarat Terma Syarat


Penamatan
Pihak Jabatan boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhdmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. Pihak Jabatan boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisi sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa pihak Jabatan tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.


Perubahan kepada Syarat-Syarat Perkhidmatan
Pihak Jabatan mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu.Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan alamn web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana pihak Jabatan mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuia, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan membuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini. Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan Pihak Jabatan mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) samada secara sementara atau tetap oada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa pihak Jabatan tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, pergantungan atau penamatan perkhidmatannya.

Mukasurat: 1  2